Den nye reform skal opdatere de unges digitale kompetencer. For det er de unge, der skal drive den teknologiske udvikling. Ikke omvendt. Det sagde undervisningsminister Ellen Trane Nørby på konferencen "Digitalisering i ungdomsuddannelserne".

Af Mette Sabroe Bitsch

14. oktober 2016

Det går hurtigt. Nogen vil mene, at det går for hurtigt. Med den digitale udvikling. Posthuse og banker forsvinder til fordel for netbanker og MobilePay. Cd-samlinger bliver skubbet til side af musikstreamingtjenester. Og tunge papirbøger, regnemaskiner og opgavesamlinger er afløst af netbaserede læremidler.

Den teknologiske og digitale udvikling drøner derudaf med 200 km i timen, og hvis vi vil være dem, der sætter fart og retning, så skal vi også have kompetencerne til at gøre det. Det mener undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Derfor er digitale kompetencer en grundingrediens i den nye gymnasiereform. Og derfor skal it, teknologi og digitale redskaber tænkes helt ind i fagenes kernestof og i de forskellige arbejds- og prøveformer.

"Hvis vi skal sikre, at det ikke er udviklingen og digitaliseringen, der vælger os, men os der vælger, hvor det strategisk giver mening at udvikle teknologisk, så skal især de unge, som vi uddanner, være klædt bedre på til at styre, hvor digitalisering giver bedst mening", siger Ellen Trane Nørby på konferencen "Digitalisering i ungdomsuddannelserne".

Digitalisering tænkes ind i de nye læreplaner

De nye læreplaner, der er i gang med at blive nedfældet, skal med andre ord tage højde for, at elevernes digitale kompetencer skal styrkes, så de bliver i stand til at udnytte den teknologiske udvikling på den mest positive måde til gavn for vores samfund, erhvervsliv og borgere.

"Det er vigtigt, at de unge bliver i stand til at koble de gode løsninger med de områder, hvor vi har behov for, at der sker innovation og udvikling", påpeger Ellen Trane Nørby.

Digital dannelse

Ifølge undervisningsministeren er især tre ting vigtige at inddrage, når man tænker digitalisering ind i læreplanerne for ungdomsuddannelserne.

For det først skal læreplanerne sikre, at de unge bliver fortrolige med den digitale teknologi, og at de får de færdigheder, de har behov for, så de kan forstå de teknologiske muligheder.

“Der er ikke nogen, der ikke skal bruge digitalisering”, siger Ellen Trane Nørby. “Alle skal bruge det. Om du har naturvidenskabelige fag eller humanistiske fag, så er digitale kompetencer vigtige”.

Også lærere skal have et kompetenceløft, og derfor har regeringen afsat 2 millioner kroner til brug inden det nye skoleår 2017 til udvikling af efteruddannelsesmateriale for lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser.

Digitale redskaber

For det andet skal de unge lære at bruge digitale redskaber i undervisningen. De skal have teknologien ind under huden, så de lettere kan se hvilke potentialer og muligheder, der kan ligge i teknologi.

Men brug af it som pædagogisk værktøj handler ikke om at erstatte den gode lærer. Digitale læremidler skal ifølge Ellen Trane Nørby være et supplement, et arbejdsredskab.

"Det er først i mødet med den dygtige lærer, at eleverne får det fulde udbytte," siger hun.

Færdselsregler til nettet

Sidst men ikke mindst skal de unge lære at være kritiske over for teknologiens muligheder og begrænsninger. De skal lære at udøve kildekritik, og de skal lære at forstå, at der er grænser for, hvordan man kan opføre sig på de sociale medier.

"De sociale medier er efterhånden blevet en skraldespand. Det er ikke kun sjov og ballade, det er hardcore mobning, deling af billeder, grænseoverskridende adfærd. Vi skal sætte grænser. Vi skal tale pænt og opføre os ordentligt på de sociale medier. Præcis som man skal i det offentlige rum. Vi bliver nødt til at få nogle generelle færdselsregler på det her område", slutter Ellen Trane Nørby sit oplæg Note.

Ellen Trane Nørby

Foto: Flemming Leitorp

Ellen Trane Nørby

Foto: Flemming Leitorp

DET SIGER REFORMEN OM DIGITALISERING

Styrket digitalisering i undervisningen

Elevernes digitale kompetencer skal styrkes, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier, herunder konsekvenserne af aktiviteter som eksempelvis seksuel mobning. De skal lære at søge information og udøve kildekritik, samt lave selvstændige, digitale produktioner og lære at indgå i digitale fællesskaber.

Målene skal afspejles i fagenes kernestof og i arbejds- og prøveformer.

Skolerne skal udarbejde en strategi for digitalisering

De gymnasiale uddannelser skal ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår. For at udnytte de muligheder for mere kvalitet i undervisningen og bedre læringsresultater, der generelt ligger i øget anvendelse af it i undervisningen, skal der udarbejdes en strategi for digitalisering i undervisningen. Forskning både nationalt og internationalt peger på en række positive effekter af it i undervisningen.

  • Strategien skal understøtte reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse og bidrage til, at elevernes faglige resultater styrkes, bl.a. gennem øget bevidsthed om de læringsmål eleverne skal realisere samt gennem øget kvalitet i lærernes vejledning og feedback til eleverne.
  • Strategien skal sætte elevernes digitale færdigheder og kompetencer, lærernes digitale kompetencer og digitale didaktik samt brug af data til at understøtte læring og udvikling på dagsordenen.

  • Strategien skal understøtte lærernes evne til at foretage til- og fravalg af digitale læringsredskaber, herunder brug af lyd og billeder, og den skal understrege betydningen af viden og kundskaber som forudsætning for at kunne navigere i et digitalt univers. It skal understøtte læreren – ikke erstatte læreren.

  • Strategien skal ses som led i ministeriets arbejde med en samlet strategi for digital læring på undervisningsområdet.

Digitaliseringsstrategien skal have fire fokuspunkter

  • Hvilke digitale færdigheder og kompetencer eleverne skal have for at være rustet til fremtidens digitale samfund.

  • Hvilke digitale kompetencer lærerne skal have, herunder viden om digital didaktik, for at undervisningen kan bibringe eleverne den viden og de færdigheder og kompetencer, som er målet med undervisningen.

  • Hvordan brug af tilgængelige data, fx opsamlet via elevernes brug af digitale læremidler, kan understøtte elevernes læring og styrke fagligheden.

  • Forskningsstudie af, hvordan it understøtter faglighed, kundskaber og almendannelse.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017