AVU-kursister er udfordrede på deres læsekompetencer. Det forsøger Systime i samarbejde med AVU-lærere og forfattere at gøre noget ved. Til forskel fra andre ungdomsuddannelser er AVU-studerende voksne mennesker. Og det skal lærebøgerne naturligvis afspejle.

Af Mette Sabroe Bitsch

17. august 2016

© Systime a/s
© Systime a/s

Der er redaktionsmøde i dansk AVU-gruppen. Fire nuværende og tidligere AVU-undervisere er samlet for at drøfte udgivelser til et uddannelsesområde, hvis studerende i stigende grad møder op med utilstrækkelige læsekompetencer. Det har blandt andet betydet, at mange undervisere har tyet til materialer rettet mod elever på mellemtrinnet. Men man skal være en meget motiveret AVU-studerende, hvis man kan fordybe sig i en lærebog skrevet til børn på 12.

"Mindsettet er generelt forkert i forhold til vores kursister. Der er et clash mellem kursisternes alder og deres faglige kundskaber. Derfor skal udgivelserne balanceres mellem enkle tekster og emner, der taler til unge voksne. Den type materiale er der bare ikke særligt meget af på markedet", siger Susanne Djurhuus, underviser på VUC Storstrøm, fagkonsulent inden for almen voksenuddannelse og forfatter til iBogen "Dansk fra basis til d".

Skal det være i eller p?

Et godt eksempel på en udgivelse, der lever op til det krav og er blevet en succes til AVU-kursister (og til DSA), selvom det oprindeligt var tiltænkt læsesvage/ordblinde-undervisning, er Karen Lisbeth Jørgensens iBog® "Læs mere, skriv mere". Den tager nemlig udgangspunkt i letlæselige, voksne tekster.

Mange læsesvage kursister nyder store fordele af at få læst teksten højt, se en forklarende video og lave de interaktive quizzer i iBogen. Og med en funktion som talesyntese integreret i iBogen er det redaktørernes erfaring, at de svageste læsere ikke skiller sig ud, sådan som de gør, når de bruger cd-ord.

Med tanke på at kursisterne får noget mere med iBog® end med pBog udkom "Læs mere, skriv mere" først som iBog®. Der er dog stadig en del AVU-kursister, der foretrækker papir, og derfor udkom den i efteråret som papirbog. Systimes filosofi er nemlig, at det hverken er forlag eller forfatter, der bestemmer formatet for undervisningsmaterialet, det er brugerne.

Ifølge de fire redaktører og undervisere læser AVU-kursister generelt ikke særligt meget i deres lærebøger, simpelthen fordi de har svært ved det. Og da nogle finder det vanskeligt at navigere i en iBog®, tyr de til en traditionel papirbog.

Lærerne skal klædes på til iBog®

Ifølge de fire redaktører, der alle har eller har haft deres daglige gang som undervisere på AVU, så er kursisterne vant til at arbejde interaktivt på nettet.

"Men har de valgmuligheden, ender de ofte med pBogen", fortæller Lene Trolle Schütter, underviser i dansk på HF på Randers VUC og forfatter til "Skriveøvelser til hf-dansk".

"Måske er det en proces, som kursisterne skal hjælpes ind på sporet af", lyder det fra flere af redaktørerne, som mener, at lærerne skal klædes bedre på til at kunne hjælpe kursisterne ind i det digitale undervisningsunivers.

"Kursisterne er født med et joystick i hånden, men de har behov for noget materiale, der er let at gå til", siger Beth Stadum, underviser på VUC Djursland og redaktør på "Læs mere, skriv mere".

Overskuelighed

Systime udgav for tre år siden den omfattende iBog® "Dansk fra basis til d". Et værk med mere stof og flere opgaver, end det er nødvendigt for at komme omkring alle de faglige mål. Et helt bevidst valg fra forfatternes og forlagets side. For ikke alle hold er ens - og ikke alle lærere er ens. Men som med alt andet undervisningsmateriale, skal der en lærer ind over for at strukturere stoffet for kursisterne.

"Man kan ikke bare lade kursisterne arbejde på egen hånd, uden læreren udstikker en kurs, for så vil nogle af kursisterne fare vild derinde", siger Susanne Djurhuus, der er en af de tre forfattere til "Dansk fra basis til d".

Men i og med at kursisternes læsekompetencer og læsekoncentration er faldende, kan en så dybtgående og bredtfavnende iBog® måske virke afskrækkende for nogle af de svageste kursister.

Beth Stadum Dencker mener, at der er behov for nogle mindre, mere afgrænsede udgivelser. Hendes indtryk er, at undervisere tørster efter materialer, der er enkle og overskuelige. En form for plug-and-play-materialer med instruktive, kortfattede og letlæselige faglige tekster.

"Vi sidder med op til 28-30 kursister, hvoraf mange er skrøbelige. Og da vores forberedelsestid ikke er blevet længere, så vil materialer, der er lige til at gå til, være mere end velkomne.

De generelle krav til danskkundskaber er stigende

Kim Staack Nielsen er direktør i Dansk HR, som er en interesseorganisation for HR-medarbejdere. Han kan ikke umiddelbart se samme tendens til, at den generelle læsekompetence er faldende blandt medarbejdere. Men han kan se en klar tendens til, at flere og flere jobfunktioner kræver stadigt større læse- og skrivekompetencer.

"Selv helt enkle stillinger kræver gode kommunikationskompetencer. Og her kommer mange medarbejdere med for ringe kompetencer. Uddannelsesgabet bliver simpelthen større og derfor mere efteruddannelseskrævende. Særligt er medarbejdere med dansk som andetsprog udfordret", fortæller Kim Staack Nielsen.

Dansk som andetsprog

Efteruddannelse af medarbejdere foregår ofte i samarbejde med det lokale VUC eller AMU-center. Og her er der ifølge Kim Staack Nielsen behov for undervisningsmaterialer, der kan ramme både voksne medarbejdere, der skal have opkvalificeret deres danskkundskaber, og gruppen af medarbejdere med dansk som andetsprog.

Systime har netop udgivet iBogen "Alverdens dansk, basis", der med interaktive grammatikopgaver, videoer og oplæsning introducerer DSA-kursister til normer, værdier og livsformer i Danmark. iBogen er bygget op om temaer, der tilgodeser alle aldersgrupper og begge køn.

Ifølge de fire redaktører falder den på et tørt sted, fordi den taler direkte op til læreplanerne og blandt andet inddrager metoder til etnografiske studier for DSA-kursisterne.

Det videre forløb

Redaktionsmødet er ved at være slut. Aftalen bliver, at redaktionsgruppen skal fungere som ideforum for udgivelser til AVU, OBU og DSA. Mindst to gange om året skal redaktionen mødes og tage temperaturen på det undervisningsområde, som de fire redaktører kender bedre end de fleste.

Lige nu og her drejer det sig om at få sat gang i arbejdet med en række mindre udgivelser om afgrænsede fagområder som for eksempel skriftlighed og eksamensgenre for at imødekomme det ret store behov for materialer, der tager højde for både modtagernes alder og læsekompetencer.

Læs om de nyeste udgivelser inden for AVU, OBU og DSA på shop.systime.dk.

ISBN: 978-87-616-6879-0, Copyright forfatterne og Systime A/S 2013-2017